Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych Osobowych: Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku reprezentowana przez Dyrektora, ul. Wojska Polskiego 27 87- 800 Włocławek (adres e-mail: , tel. 54 2325918).

 2. Inspektor Ochrony Danych: Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: , telefonicznie: 54 4270158 lub pisemnie na adres siedziby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek

 3. Cele i podstawy przetwarzania: Państwa dane przetwarzane będą w celu:

  • rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;

  • wykonania umowy, której Pani/Pana jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 li. c RODO), w tym w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wydawaniem dokumentów związanych z badaniami np. opinii, wniosków, orzeczeń, zaświadczeń.

  • realizacji zadań publicznych w interesie publicznym, wynikających wprost z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art.9 ust. 2 lit. g RODO),

  • w celu określonym zadaniami statutowymi placówki na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. poz. 199 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1280);

  • Realizacji zadań innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.

 4. Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Okres przechowywania danych: Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Jeśli Pan/Pani wyraził/a zgodę na publikację wizerunku dzieci/młodzieży na stronie internetowej i Facebooku prowadzonych przez Poradnię, to dane tam przetwarzane będą przez czas prowadzenia strony lub wycofania zgody.

 6. Odbiorcy danych: Państwa dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych : Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Prawa osób, których dane dotyczą: Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,

  • sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  • usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • przenoszenia danych,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.

 9. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pan/Pani zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego